Volg (ISC)² NLVerkiezingen 2018 (passé)

UPDATE: DE VERKIEZINGEN 2018 ZIJN PER MAANDAG 21 JANUARI OM 21.00 UUR AFGESLOTEN. DE UITSLAG VOLGT OP 28 JANUARI TIJDENS ONS EVENT “DE DIGITALE BURGER” IN DEN HAAG.


We houden binnenkort onze eerste verkiezingen. In dit artikel van onze voorzitter leest u hoe we dat doen en waarom. Verder staan in dit artikel de formele producten die horen bij die verkiezingen: de lijst van aftredende bestuursleden, de lijst van aangewezenen, de oproep zich te melden en de lijst van kandidaten en hun motivaties.

Lectori Salutem!

Binnenkort houden we onze eerste verkiezingen. Hoe we dat gaan doen is vastgelegd in het huishoudelijk reglement (HHR) van onze Stichting.

De stappen zijn in grote lijnen:

 1. aankondigen wie er af moeten treden (per 1 september 2018)
 2. aankondigen wie het bestuur op de vrijgekomen post(en) benoemt (per 1 oktober 2018)
 3. kandidaten uit de achterban de gelegenheid geven zich verkiesbaar te stellen (tot 1 november 2018)
 4. verkiezingen organiseren waaruit de achterban het bestuur kiest (januari 2019)

Merk op dat u lid moet zijn van de moederorganisatie (ISC)² om te mogen kiezen (zie lid 7 HHR versie -1-).

De tweede stap valt op. Deze is nodig om de continuiteit te borgen: mocht het niet lukken om kandidaten te vinden in stap 3 dan zou de Stichting onbestuurd achter blijven. Dat mag niet gebeuren, dus wijst de Stichting eerst zelf bestuurders aan met de nadrukkelijke intentie deze ook definitief te benoemen als zich geen kandidaten melden, of als de stemmen herhaaldelijk staken.  Merk op dat er twee entiteiten zijn waar we rekening mee moeten houden: de Stichting en het Chapter. Wie graag meer wil lezen over de relatie tussen Chapter en Stichting, zie verderop de paragraaf onder “Relatie Stichting en Chapter“.

Lijst van aftredende Bestuursleden 2018

Hiermee meldt het Bestuur formeel, conform HHR (versie -1-) artikel 8 lid 2 welke bestuursleden in 2018 aftreden:

 • Rosita Hoving (niet herkiesbaar), in de Stichting: algemeen lid, in het Chapter: Director Events
 • Henk Klöpping (herkiesbaar), in de Stichting: voorzitter, in het Chapter: President

Rosita is enige tijd geleden al eervol afgetreden en het Bestuur heeft er voor gekozen de vakature tussentijds niet in te vullen. De taken van de Director Events (hoofd Evenementencommissie) worden waargenomen door de secretaris van de Stichting, Mark Tissink.

Lijst van aangewezenen

Hieronder de lijst van door het Bestuur aangewezenen, conform HHR (versie -1-) artikel 8 lid 2, gepubliceerd op 1 oktober 2018:

Naam Functie in Stichting Functie in Chapter
Eric Nieuwland Algemeen lid, Director IT Membership Chair
Otto Ede Pool Algemeen lid, Director Education
Mark Tissink Secretaris, Director Events Secretary
Mike Talen Penningmeester Treasurer
Henk Klöpping Voorzitter President

Oproep zich beschikbaar te stellen (passé)

Het bestuur verzoekt personen die zitting willen nemen in het bestuur zich te melden bij het bestuur.

Het bestuur is voornemens om, naast het invullen van de 2 zetels van de aftredende bestuursleden, bij gebleken aanbod en geschikheid extra bestuursleden te benoemen Het gaat dan om algemene bestuursleden.

Meldt u zich bij voorkeur via het contactformulier op deze website (“Aanmelden”). U dient zich vóór 1 november 2018 te melden.  Geeft u daarbij aan voor welke post(en) u interesse en bekwaamheid heeft: algemeen lid en/of voorzitter. Als u meent een geschikte kandidaat voor het leiden van één van onze commissies te zijn, geeft u dan ook aan voor welke commissie(s).

Merk op dat u lid moet zijn van de moederorganisatie (ISC)² om zich verkiesbaar te mogen stellen, conform EXHBIT A TO (ISC)2 CHAPTER AFFILIATION AGREEMENT, 4e lid.

Lijst van kandidaten

Björn Leenen

In the last couple of years, I have been an active member in the community where I have been helping out with the organization of events in the last half year. The chapter has become very mature over the last 3 years, so we need a president that knows what the chapter is all about and wants to grow the chapter even further. The plans that have been set in motion, need to be continued and new plans need to be made for expanding in other ways as well.

My background can be found online (https://www.linkedin.com/in/bjornleenen/), but in the last decade I have been very (pro)active in the IT Security industry, as Trusted Advisor, presenter, Product Manager and Sales Engineer.

A few of my plans for the future of our wonderful chapter are I have outlined below, where I want to start these projects, and make them successful within a year, with a little help of chapter-members:

 • I am a firm believer in sharing knowledge, getting people enthusiastically involved in making the world a more secure place to live in and helping each other getting this done. Events will continue to be bigger and better. I want to involve other members for this (ad-hoc and more permanent), to share the load and make this easier.
 • Not far in our new year I would like to make it a point on the agenda to get our members involved in making our chapter also an education platform for the young members of society. We live in a world, where schools need to bring our kids, the future of our society, a form of security awareness.
 • I would like to try to get the larger organizations aware of our chapter, so we can get sponsors for better events. Also liaising with other platforms is an option here, because we all stand for the same message, making the world a safer and secure place.

Again, as president I want to grow the chapter even more, liaise with other platforms and get (IT) security an item on the agenda for schools. I hope that with this motivational letter, I can count on your vote.

Heinrich Klöpping

It was an honour the be invited to become the President of the Dutch Chapter in 2016. Under my Presidency we set up a legal entity to represent our Chapter, set up an organisational structure and created a long term vision. We set up a registry to allow us to comply with the GDPR and organised succesful events. The steady focus of our Board, the hard work of our volunteers and the quality of their efforts led to a steady increment of registrees. Attendance of our events grew accordingly, and we welcomed our first silver and bronze sponsors. We organised volunteer days and reached out to various companies and organisations to further grow our Chapter.  And we are now on the brink of our first formal elections. Our Chapter is fully alive and kicking – it have been 2 wonderful year, indeed!

But I believe I am not done yet, and I would love the chance to lead our Chapter for another 3 year term. My focus would be to continue the current success, build stronger and better networks and cooperate with other organisations to underline the importance of information security in modern society. Last year I have been invited to become a member of the Chapter Leaders Task Force which allows me to actively influence the strategy of all (ISC)2 Chapters whilst learning from their experience. I would like to continue the relation between the CLTF and the Dutch Chapter.

I would like to work on better events, more events and other types of events, as they are the core activity of our Chapter. But at least as important is to involve more volunteers, and find more sponsors. We have started to reach out to civil society as we, as an accreditation and certification support organisation have a lot to offer to society. Political events, societal education and providing guidelines and awareness would also be focus under my continued Presidency. And, last but not least, involving the young, as they are our future.


Relatie Stichting en Chapter

De relatie tussen onze Stichting en het Chapter kan verwarrend zijn, dus leg ik het uit.

 • Ons Chapter wordt ondersteund door een Stichting.  Een Stichting is een oude rechtsvorm die dient om een fonds te beheren en met het geld een doel te bereiken.  Die Stichting wordt geleid door het Bestuur. Die hoofdletters staan er met opzet, daar kom ik zo op terug. Bestuurders van een Stichting dienen periodiek af te treden. De termijn staat in de statuten gesteld. In het geval van “onze” Stichting is die termijn op 2 jaren gesteld. Het Bestuur kan zélf bepalen wie ze vraagt om in het bestuur zitting te nemen en kan vrijelijk benoemen wie ze geschikt acht, uiteraard met instemming van de kandidaat. Als het Bestuur zichzelf herhaaldelijk wil herbenoemen mag dat dus. Maar ze moet dat dan wel in een Bestuursbesluit vastleggen.
 • Daarnaast bestaat er “het Chapter“. Dat is niet per sé een formele rechtspersoon maar kan ook een informele groep mensen zijn. Zo’n Chapter probeert in nauwe samenwerking met (ISC)² het belang van (ISC)2 gecertificeerden te dienen. Zo’n Chapter heeft óók een bestuur. Merk op dat ik deze keer bestuur met een kleine letter schrijf.  De moederorganisatie stelt regels aan zo’n groep en aan zo’n bestuur. Deze regels, bekend als ‘the bylaws‘, mogen de Chapters zelf vrijelijk opstellen, maar ze dienen zich te houden aan een aantal regels, waarvoor ze een contract afsluiten – het Affiliation Agreement. En in die regels staat onder meer dat er verkiezingen moeten worden uitgeschreven om het bestuur van het Chapter te kiezen.

In principe zouden we dus TWEE, zelfs totaal verschillend bemenste besturen kunnen hebben: het bestuur (van het Chapter) en het Bestuur (van de Stichting). Maar dat geeft veel verwarring. Ook is een “informele groep” in Nederland niet een rechtspersoon en kan dus geen bankrekening op naam openen, om maar eens wat te noemen. Hoe gaat het Bestuur dan geld overmaken aan het bestuur? En hoe voorkom je dat het Bestuur (de mensen met het geld) langs die weg gaan bepalen wat het bestuur beslist? In de praktijk is dat niet uit te sluiten.

De oplossing die wij, het Bestuur, hiervoor hebben gekozen is dat we in feite ook – het bestuur vormen. En dus heeft ons Stichtingsbestuur indertijd het Affiliation Agreement getekend. En als ‘bylaws’ hebben wij een huishoudelijk reglement (HHR) opgesteld. Dat is binnen de Nederlandse Wet toegestaan voor een Stichting.

In dat HHR staat ook beschreven hoe het Bestuur de verkiezingen regelt van het Bestuur (dat daarmee ook gezien kan worden als het bestuur). Het HHR dient de regels van het Affiliation Agreement te respecteren en de moederorganisatie controleert dat. En zo is het nu dan ook geregeld.

Heinrich W. Klöpping – voorzitter / President