Volg (ISC)² NLChapterverkiezingen 2020

De volgende bestuursleden treden dit jaar af:

 • Eric Nieuwland – algemeen bestuurslid.
  Eric heeft ruim acht jaar geholpen om informatieveiligheid en ons chapter op de kaart te zetten. Hij blijft betrokken bij ons chapter maar wil zijn bestuurswerk afbouwen.
 • Mark Tissink – secretaris.
  Mark heeft met grote inzet en vaardigheid de positie van secretaris bekleed sind eind 2016. Mark verwacht binnenkort gezinsuitbreiding en heeft het ook met zijn werk druk. Hij verlegt zijn prioriteiten naar gezin en werk.

Beiden zijn niet herkiesbaar.

Binnenkort houden we dus mogelijk onze tweede verkiezingen. Of dat nodig is en hoe we dat gaan doen is vastgelegd in het huishoudelijk reglement (HHR) van onze stichting. De stappen zijn in grote lijnen:

 1. aankondigen wie aftreden (per 1 oktober 2020)
 2. aankondigen wie benoemd zijn op de vrijgekomen post(en) (per 1 november 2020)
 3. kandidaten uit de achterban de gelegenheid geven zich verkiesbaar te stellen (tot 1 december 2020)
  1. als er wel kandidaten uit de achterban zijn: verkiezingen organiseren waaruit de achterban het bestuur kiest (februari 2021)
  2. als er geen kandidaten uit de achterban zijn: de kandidaten die het bestuur wil benoemen installeren (februari 2021)

De onder 1 en 2 hierboven bedoelde aankondigingen verschijnen onder dit bericht. Om te voldoen aan punt 3 hebben we geregistreerden een e-mail gestuurd.

Het bestuur verzoekt nadrukkelijk ieder die zich verkiesbaar willen stellen zich te melden bij het bestuur. Het bestuur is voornemens om, naast het vullen van de 2 zetels van de aftredende bestuursleden, bij gebleken aanbod en geschiktheid extra bestuursleden te benoemen. Het gaat dan om algemene bestuursleden.

Wil je je verkiesbaar stellen? Meld je dan bij voorkeur via het contactformulier op onze website (“Aanmelden”), of per e-mail. Je moet je wel vóór 1 december 2020 melden. Geef daarbij aan voor welke post(en) je interesse en bekwaamheid hebt: algemeen lid en/of secretaris. Als je meent een geschikte kandidaat voor het leiden van één van onze commissies te zijn, geef dan ook aan voor welke commissie(s).

Bericht over de stemprocedure volgt later.


Uitsluitend personen die op het moment van verkiezing lid van (ISC)² “in good standing” zijn kunnen stemmen en worden verkozen.